Derneğin Adı , Merkezi ve Yerleşim yeri
Madde 1-
Derneğin Adı: “Ses-Konuşma-Yutma Bozuklukları Derneği” dir. 
Derneğin merkezi: İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır. 
Derneğin Yerleşim Yeri (Adresi): İstanbul


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Alanları
Madde 2-
Derneğin Amacı: Dernek üyeleri ile ses - konuşma ve/veya yutma bozuklukları ile ilgili olarak çalışan uzmanların konuya olan ilgi ve bilgilerini geliştirmelerini ve ses-konuşma-yutma bozukluğu olan kişilere en iyi kalitedeki hizmeti sunabilmelerini sağlamak. Ses-konuşma-yutma bozuklukları alanında toplumsal sorunlarla ilgilenmek, toplumu bu konularda aydınlatmak, konuyla ilgilenen uzmanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Derneğin çalışma alanı: Dernek sağlık ve sosyal alanda çalışır. Derneğin çalışma konuları ve biçimleri:

 • 1. Dernek üyeleri ile ses-konuşma-yutma bozuklukları ile ilgili olarak çalışan uzmanların konuya olan ilgi ve bilgilerini geliştirmelerini, bununla birlikte ses-konuşma-yutma bozukluğu olan kişilere en iyi kalitedeki hizmeti sunabilmelerini sağlamak ve bu amacı gerçekleştirebilmek için kongre, konferans, seminer, atölye çalışması düzenlemek, kitap, dergi ve internet yayıncılık hizmetleri yapmak.
 • 2. Dernek üyeleri ile ses-konuşma-yutma bozuklukları uzmanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak.
 • 3. Dernek üyeleri ile ses-konuşma-yutma bozuklukları alanında çalışan uzmanların haklarının korunmasını sağlamak, konu ile ilgili standartları belirlemek.
 • 4. Ses-konuşma-yutma bozukluklarının önemi ve yaygınlığını halka ve kamu yöneticilerine duyurmak, ses-konuşma-yutma bozukluğu olan kişilerin konu ile ilgili olarak bilinçlenmelerini sağlamak.
 • 5. Ses-konuşma-yutma bozuklukları ile ilgili her türlü bilimsel gelişmeyi zaman geçirmeden topluma, kamuoyuna ve konunun uzmanı olan kişilere duyurmak, bu gelişmelerin ülkemizde uygulanması için öncülük etmek.
 • 6. Ses-konuşma-yutma bozuklukları alanlarını tanıtmak ve bu konuda yapılan uygulamaları, teşhis ve tedavi yöntemlerini geliştirmek. Ses-konuşma-yutma bozukluklarının önlenmesi amacı ile çalışmalar yapmak.
 • 7. Ses-konuşma-yutma bozuklukları ile ilgili her konuda ulusal ve uluslararası gündemi takip etmek, kamu sağlığını ilgilendiren konularda ses ve yutma bozukluklarına yönelik ülke çapında gündem oluşturmak.
 • 8. Ses-konuşma-yutma bozuklukları ile ilgili bilimsel araştırmaları desteklemek, bu destek çerçevesinde sponsorluk yapmak veya sponsor bulmak.
 • 9. Ses-konuşma-yutma bozuklukları konusunda kişisel ve kurumsal amaç ve hizmetleri doğrultusunda suistimal edici yanlış, yanlı ve bilimsel olmayan görüşlerle kamuoyunu ve bilimsel çevreleri yanıltanlara karşı gerekli hukuki ve halkla ilişkiler girişimlerini yapmak.
 • 10. Ses-konuşma-yutma bozukluklarının kamu düzeyinde daha güncel ve ayrıntılı yöntemlerle tanı ve tedavi edilebilmesi için kaynak ayrılmasına dönük resmi kurumlar nezdinde lobi faaliyetleri yapmak, bu amaçlara ulaşmak için gerekli bilimsel, yasal ve güncel yöntemleri kullanmak.
 • 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • 12. Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, devretmek.
 • 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon
  kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
 • 14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışıdaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu
  kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • 15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak
 • 16. Derneğin amacı ile ilgili bulunan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil
  toplum örgütleri ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak.


Üye Grupları, Üyelik Hakkı, Üyelik İşlemleri
Madde 3-
I- Dernek üyeliği asıl ve onursal olmak üzere iki gruptan oluşur.
a- Asıl Üyeler Dernek kurucuları ve Dernek Yönetim Kurulunca uygun görülerek derneğe kabul ve kayıt edilen; KBB-BBC Uzmanları, Dil ve Konuşma Patologları/Terapistleri, Şan Eğitmenleri/Pedagogları, Nöroloji ve Çocuk Nörolojisi Uzmanları, Çocuk Psikiyatrisi uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile diğer profesyonel personel .
b- Onursal üyeler Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlar ile çalışmalarıyla Ses-Konuşma ve Yutma Bozuklukları alanında yüksek başarılar sağlamış kişilerdir. Onursal üyeler, derneğin her türlü toplantısına katılabilirler, ancak oylamaya katılma ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelerden aidat talep edilmez. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.


II- Derneğe üye olma:
Derneğe medeni hakları kullanmak ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş, yüz kızartıcı (şeref ve haysiyet kırıcı) suçtan mahkûmiyeti bulunmayan ve yukarıda ( I/a ) bendinde belirtilen gerçek kişiler üye olabilir. Üyelik için dernek üyelerinden en az iki kişinin teklifi ve Yönetim Kurulunun en çok 30 gün içinde vereceği üyeliğe kabul kararı gerekir.


Üyelikten Ayrılma
Madde 4-
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan varsa birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten çıkarılma:
Madde 5-
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

 • 1. Dernek tüzüğüne ve dernek menfaatlerine aykırı hareket etmek,
 • 2. Adli yargı organlarınca tecil edilmeksizin kesin hükme bağlanmış medeni hakları
  kullanmayı engelleyen veya yüz kızartıcı bir suç nedeniyle hüküm giymiş olmak.
 • 3. Her iki halde de çıkarılma işlemi Yönetim Kurulu'nca yapılır. Üyenin Genel Kurul'a itiraz hakkı saklıdır. Üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.


Derneğin Organları
Madde 6- Derneğin organları 
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetim Kurulu’dur.


Genel Kurulun Oluşumu, Toplantı zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve aidatını ödemiş olan asıl üyelerden oluşur.Genel Kurula katılabilmek için asıl üyelerin aidatlarını en geç Genel Kurul tarihinden 7 gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekir.
a) Olağan Genel Kurul Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu''nun çağrısı ile üç (iki) yılda bir Mayıs ayı içinde İstanbul’da toplanır. Genel Kurul, en az 15 gün öncesinden yeri, saati ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya üyelere yazılı ya da elektronik posta aracılığı ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının nerede ve nasıl yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden çok olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b) Olağanüstü Genel Kurul Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı istemi üzerine otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi sadece Olağanüstü Genel Kurul çağrısını gerektiren gerekçeden oluşur.
c) Toplantı Usulü Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler , belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Onursal üyeler oy kullanamazlar. Toplantının belirtilen koşullara uygun olarak açılması Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından yapılır. Çoğunluk yoksa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan ve 2 yardımcıdan oluşan Divan açık oylama ile seçilir. Oluşan Divan toplantıyı ilgili kanun, tüzük ve geleneklerin gerektirdiği yönde yönetir. Genel Kurul, gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıya katılanların 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme eklenir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını şahsen kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir ve divan başkanı ile üyeleri tarafından imzalanır.
d) Genel Kurulun Çalışma Yöntemi Karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Tüzük değişiklikleri ve derneğin kapatılması ile ilgili kararlar 2/3 çoğunluk ile alınabilir. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılırken diğer kararlar açık oylama ile alınabilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yardımcıları tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir. Divan Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna aynı gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen onbeş gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
e) Genel Kurulun görev ve yetkileri:

 • 1. Dernek organlarının seçimini gizli oy ve açık sayım esasına göre yapmak,
 • 2. Derneğin tüzüğündeki değişiklik isteklerini karara bağlamak,
 • 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme Kurullarını
  ibra etmek,
 • 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • 5. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu konuları karara bağlamak,
 • 6. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz, malların
  satılması, sağlık kuruluşları açılması, şirket, işletme veya vakıflar kurulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek
 • 7. Derneğin kapatılmasına karar vermek,
 • 8. Derneğin federasyona katılması ya da ayrılması konusunda karar vermek, 
 • 9. Derneğin, çalışma ve gidişatını dilek ve uyarılarla düzenlemek.


Yönetim Kurulunun Oluşumu , Görev ve Yetkileri Madde 
7 - Yönetim Kurulunu Oluşumu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oy açık sayım usulüyle üç (iki)yıl için seçilecek beş (dokuz)üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, yapacakları ilk toplantıda kendi içlerinden bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Seçilen Yönetim Kurulu’nun asıl üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu’na davet edilir. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülür ve yerine sıradaki üye çağırılır.
Görev ve Yetkileri

 • 1. Tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmak,
 • 2. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkilendirmek,
 • 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
 • 4. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 • 5. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • 6. Derneğin organlarına ait iç yönetmelikleri ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini
  hazırlamak, yeniden düzenlemek ve uygulamak,
 • 7. Dernek üyeliği için başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak ve sonucu müracaat
  sahibine bildirmek,
 • 8. Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve
  işletmek,
 • 9. Yayınlanacak eserleri ve mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi
  ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,
 • 10. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını
  yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine, kurullarına veya temsilcilerine yetki vermek; bilimsel toplantıların konularını belirlemek; bilimsel toplantılara katılımı arttırmak için maddi ve manevi desteklerde bulunmak,
 • 11. Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,ve bu grupların çalışmalarına destek vermek
 • 12. Onursal üyeleri belirlemek.
 • 13. Taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe at taşınır ve taşınmaz malların satışına
  karar vermek, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, ipotek veya ayni hak tesis etmek,


Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve yetkileri
Madde 8 - Denetleme Kurulunun Oluşumu:
Genel Kurul’ca gizli oy ile seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri 3 (iki)yıl için seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen 3 gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu Genel Kurula bağlı olarak çalışır. Yıl sonunda genel kurul için yönetim kurulunun çalışma dönemini değerlendiren raporu düzenler. Kararlarını çoğunlukla alır.
Görev ve Yetkileri

 • 1. Derneğin karar, gelir ve gider defterlerini, makbuz ve diğer ilgili dosyaları incelemek,
 • 2. Harcamaların Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu araştırmak,
  (Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu kararlarına müdahale edemez)
 • 3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini yazılı rapor
  halinde Genel Kurula sunmak,
 • 4. Denetlemeler sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Genel Kurulu
  toplantıya çağırmak.


Derneğin Gelirleri
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak 10YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Üyeler yıllık aidatlarını banka havalesi, kredi kartı talimatı ile veya nakten ödeyebilirler. Yönetim Kurulu üyelere internet aracılığı ile veya yazılı olarak her sene aidat borçlarını hatırlatır.
b) Yayınlar ve her türlü kongre ve organizasyonlardan sağlanan gelirler,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
d) Derneğin mal varlığı ve iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler.
e) Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.


Madde 10- Derneğin Borçlanması:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Madde 11- Derneğin Defter ve Dosyaları:
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yönetim Kurlunun gerek görmesi ve kararı ile başkaca defter ve dosya tutulabilir. Ancak, yıllık brüt gelirinin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda yada Yönetim Kurulunun kararı vermesi halinde, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri d) İşletme hesabı defteri
e) Alındı belgesi kayıt defteri
f) Demirbaş defteri


Bunlar genel usuller ve ilgili tüzük hükümlerine göre Genel Sekreter ve Sayman tarafından düzenlenirler.


Madde 12- Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü Genel Kurulun veya seçimsiz tüzük Genel Kurulu’nun toplantı gündemine konmak ve 30 gün önce değişiklik önerilerini elektronik posta veya bir gazete aracılığı ile üyelere bildirmek koşulu ile yapılabilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3''ünün oyudur. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Madde 13- Derneğin İç Denetim Şekilleri:
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanacak yönetmelikler, Genel Kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulabilir.


Madde 14- Derneğin Kapatılması:
Derneğin kapatılmasına Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurulda kapatılma konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kapatma kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda kapatma kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurulca kapatma kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır

işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm malları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı’na (TKBBV) devredilir. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


Madde 15- Tüzükte Bulunmayan Maddeler:
Bu tüzükte bulunmayan konular için Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu esas alınır.


Madde 16:
Derneğin tüm organlarında Yönetim Kurulunca belirlenen dernek amblemi, logosu, başlıklı kağıt örnekleri kullanılır ve belirlenen yazışma standartlarına uyulur. Derneğin tüm etkinliklerinde uyulması gereken standartlar bir yönetmelikle belirlenir.


Madde 17:
Derneğin kurucuları aşağıdaki kişilerden oluşur :
Nermin Başerer Ferhan Öz
Gayem Köprücü Günter Hafız Burcu Ardalı Hakan Akyol Berna Erdebil İsmet Aslan
Barış Karakullukçu Elif Aksoy


Geçici Madde 1
İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı:
Prof. Dr. Ferhan Öz